SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.     Kupujúci dáva registráciou v online shope spoločnosti JGOGROUP s.r.o. svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom sú uvedené v registrácii, ako aj v zmluve a údajov o nákupoch tovaru vykonaných registrovaným zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy, prípadne iné úkony v súvislosti so zmluvou, úkony súvisiace s prieskumom trhu, pre marketing a korešpondenciu, pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb. Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenať osobné údaje do elektronickej formy, osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre elektronický online shop osobné údaje poskytovať zmluvným partnerom dodávajúcim tovar. Súhlas sa udeľuje na celý čas trvania registrácie zákazníka v elektronickom online shope a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej ukončení.

 

2.     Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť JGOGROUP s.r.o. Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.

 

3.     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti JGOGROUP s.r.o. vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov mailom na adrese: info@jgogroup.sk.

 

4.     Kupujúcim poskytnuté osobné údaje sú prístupné iba prostredníctvom elektronického online shopu a sú chránené heslom prideleným k jeho registrácii.

 

5.     Kupujúci je povinný pri registrácii poskytnúť spoločnosti JGOGROUP s.r.o. pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého osobného údaja je registrovaný zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti JGOGROUP s.r.o.

 

6.     Spoločnosť JGOGROUP s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov registrovaného zákazníka.

Sledujte nás na Facebooku